Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony prywatności danych osobowych użytkowników oraz określa zasady korzystania ze strony internetowej znajdującej się pod adresem elektronicznym https://viplex.pl wraz z subdomenami.

Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania ze strony internetowej https://viplex.pl.

Administratorem danych osobowych użytkowników https://viplex.pl, abonentów jest Viplex Sp. z o.o. z siedzibą w Lublińcu, 42-700 przy ul. Armii Krajowej 84, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000539303, z kapitałem zakładowym 5.000,00 zł złotych w całości opłaconym, NIP: 5751886946, REGON: 243617353, właściciel strony internetowej https://viplex.pl, dokonujący za jego pośrednictwem świadczenia usług bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej, zwany dalej „Operatorem”.

Zakres zbieranych danych osobowych

Operator zbiera dane osób, które korzystają ze strony internetowej https://viplex.pl, a w szczególności dokonują rejestracji na formularzach kontaktowych w celu korzystania z usług świadczonych przez Operatora.

W celu rejestracji użytkownik powinien podać dane umożliwiające kontakt z nim, a w szczególności imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), a także numeru telefonu oraz NIP lub PESEL.

Cel przetwarzania danych osobowych

 • Użytkownik będący osobą fizyczną posiada możliwość zdecydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe.
 • Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 Ustawy, gdy Operator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazania ich innemu administratorowi danych.
 • Użytkownik, może złożyć oświadczenie woli wycofujące zgodę na otrzymywanie informacji handlowych.
 • Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Operatora.
 • Operator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Prawo dostępu, zmiany w zakresie podanych danych osobowych

 • Użytkownik będący osobą fizyczną posiada możliwość zdecydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe.
 • Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 Ustawy, gdy Operator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazania ich innemu administratorowi danych.
 • Użytkownik, może złożyć oświadczenie woli wycofujące zgodę na otrzymywanie informacji handlowych.
 • Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Operatora.
 • Operator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Prawo dostępu, zmiany w zakresie podanych danych osobowych

 • Użytkownik będący osobą fizyczną posiada możliwość zdecydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe.
 • Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 Ustawy, gdy Operator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazania ich innemu administratorowi danych.
 • Użytkownik, może złożyć oświadczenie woli wycofujące zgodę na otrzymywanie informacji handlowych.
 • Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Operatora.
 • Operator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

Dobrowolność podanych danych

Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji zapytania ofertowego, kontaktu wobec zgłoszonego żądania lub umowy zawartej pomiędzy użytkownikiem a Operatorem.

Mechanizm cookies

 • Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej strony internetowej. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „okres ważności” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą tego typu plików pomagają dostosowywać stronę internetową do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb użytkowników. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania z niej.
 • Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny dla komputerów, w szczególności tą drogą nie mogą przedostać się do komputerów użytkowników wirusy. Niemniej jednak, użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego komputera. W przypadku skorzystania z tej opcji, przy czym może skutkować ograniczeniem funkcjonalności witryny.

Adres IP

Operator zastrzega sobie możliwość gromadzenia adresów IP użytkowników, które mogą być pomocne przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin). Ponadto, mogą być przydatne przy administrowaniu i udoskonalaniu strony internetowej.

Cookies innych podmiotów

 • Operator zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania ze strony internetowej. W takim przypadku podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne dane identyfikujące naszych użytkowników.
 • W reklamach zamieszczanych na stronach stron internetowych mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, dzięki czemu reklamodawca będzie miał możliwość analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.

Dostęp do danych osób trzecich

 • Do danych osobowych zbieranych przez Operatora mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Operatora oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą serwisu internetowego, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.
 • Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Operator osobowych oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

Wyłączenie odpowiedzialności

 • Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Operatora, które zostały zamieszczone na stronach internetowych komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego;
 • Operator nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem których przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności, a także za działania użytkowników, polegające na samodzielnym podaniu do publicznej wiadomości danych osobowych za pośrednictwem strony internetowej Operatora.
 • Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do strony internetowej oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, Użytkownikowi nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia względem Operatora.

Kontakt z nami

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Operatora.

Zmiany Polityki Prywatności

Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.
Data: 2018-04-10.

Dlaczego my?

Przy realizacji projektów informatycznych jesteśmy idealnym wyborem z kilku powodów:

Rozpocznij projekt

Jesteśmy tu, by Ci pomóc

Uzyskaj poradę, odpowiedzi i rozwiązania zawsze, gdy tego potrzebujesz.