Comarch ERP XL – Finanse i Księgowość

Finanse i księgowość

Na obszar finansowo-księgowy składa się wiele działań i procesów, które daleko wykraczają poza obligatoryjną ewidencję zdarzeń gospodarczych.

Comarch ERP XL to niezastąpione narzędzie, służące do całościowej analizy sytuacji w firmie, na podstawie dostarczanych danych finansowo-księgowych.

 

Obsługa księgowa zgodnie z obowiązującymi przepisami

– Program jest w pełni zgodny i na bieżąco aktualizowany wraz z każdorazowymi zmianami regulacji Ustawy o Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)

– System pozwala na dającą dużo swobody możliwość tworzenia ręcznego lub przy pomocy kreatora, wielopoziomowego planu kont

– System ułatwia także codzienną pracę m.in. poprzez wyszukiwanie kont wedle określonych kryteriów

– Oprogramowanie umożliwia wygodną obsługę pełnej księgowości w postaci dzienników cząstkowych, które łączą ze sobą operacje gospodarcze danego rodzaju

– Comarch ERP XL daje możliwość weryfikacji i modyfikacji zapisów księgowych, dzięki wstępnemu ujmowaniu ich w tzw. buforach księgowych

– Z systemem otrzymujesz szybki i wygodny dostęp do potrzebnych dokumentów źródłowych z poziomu zapisów księgowych

– Oprogramowanie pozwala na księgowanie automatyczne, dzięki inteligentnemu systemowi, który potrafi bezbłędnie rozpoznać cechy księgowanych dokumentów i w sposób automatyczny dokonać ich dekretacji,

– Program zapewnia proste i nieangażujące księgowania okresowe, za pomocą mechanizmu, który dokonuje księgowań cyklicznych: miesięcznych, kwartalnych czy rocznych

– System sam pilnuje poprawności dekretacji i wysyła powiadomienie, jeśli sporządzony dekret zbiorczy nie bilansuje się

– Oprogramowanie automatycznie tworzy wszelkie niezbędne sprawozdania i zestawienia wykorzystywane w celach zarządczych

 

Monitoring kosztów

– Bezproblemowa rejestracja kosztów na podstawie kont zespołu 4, 5 i poprzez zastosowanie zarówno „piątek”, jak i „czwórek”

– Możliwość definiowania poszczególnych wymiarów analitycznych (np. miejsce powstawania kosztów, rodzaj kosztu, dział, cel, projekt, kontrahent, lokalizacja), które pozwalają na prostą analizę kosztów w wybranych ujęciach i perspektywach

– Możliwość przeprowadzania kontroli dowolnej liczby kręgów kosztów

 

VAT pod kontrolą

– W pełni elastyczny system, jeśli chodzi o zakres definiowania i odliczania stawek VAT

– Ewidencja, za pomocą której możliwe jest prowadzenie rejestrów i sporządzanie deklaracji VAT

– Automatycznie sporządzany rejestr VAT na podstawie wprowadzonych do systemu dokumentów handlowych

– Uproszczone wprowadzanie FV bezpośrednio do rejestru

– Wygodna obsługa wszystkich deklaracji podatkowych, w tym VAT-7, VAT-UE i inne.

 

Szeroka paleta form płatności

– Comarch ERP XL daje możliwość obsługiwania różnorodnych kas i rejestrów bankowych, zarówno w złotówkach, jak i zagranicznych walutach

– System pozwala na stosowanie nieograniczonej liczby form płatności oraz przypisania każdej z nich odpowiadającego jej rejestru kasowo-bankowego

– Program umożliwia ewidencjonowanie obrotu uzyskanego za pomocą wszelkich kart płatniczych, włączając to prowizje za obsługę kart i terminali płatniczych

– Comarch ERP XL pozwala na kompatybilną współpracę z nowoczesną bankowością elektroniczną praktycznie wszystkich banków, w tym na wymianę danych z list płatności i zapisów z rejestru bankowego

– System zapewnia prostą identyfikację kontrahentów podczas importowania zapisów bankowych

 

Zarządzanie płynnością finansową

– Oprogramowanie pozwala na efektywne raportowanie wszelkich zobowiązań i należności poszczególnych kontrahentów i podmiotów, z którymi współpracuje przedsiębiorstwo

– System sprawnie wiąże napływające płatności z odpowiadającymi im dokumentami, a następnie ujmuje je jako rozliczenia (łączy faktury z dokumentami zapłaty) lub rozrachunki (kojarzy dekrety utworzone w wyniku zaksięgowania faktury i zapłaty)

– Comarch ERP XL umożliwia częściowe rozliczanie należności i zobowiązań

– Program daje możliwość elastycznego wystawiania kompensat jedno- i wielostronnych poprzez ewidencjonowanie saldowania należności oraz zobowiązań, które wynikają z dokumentów sprzedaży i zakupu

– System zapewnia bieżące generowanie upomnień i not odsetkowych (zbiorczych i pojedynczych), co sprawia, że system w znacznym stopniu przyczynia się do zapewnienia płynność finansową firmy

 

Wielowalutowość

– System automatycznie pobiera aktualne kursy NBP

– System automatycznie księguje dokumenty różnic kursowych po zaksięgowaniu raportu bankowego/kasowego, co umożliwia naliczanie różnic kursowych

– System posiada mechanizm, który pozwala na adekwatną wycenę środków pieniężnych wyrażonych w walucie obcej (tzw. magazyn walut), co umożliwia skuteczną kontrolę rozchodowania waluty po właściwych kursach, które wynikają z operacji przychodowych

Uwzględnienie specyfik produktów finansowych

– Pełna obsługa leasingu (również walutowego)

– Pełna obsługa różnorodnych lokat (terminowych, odnawialnych, nieodnawialnych, nocnych oraz walutowych).

 

Środki trwałe

Ewidencja składników majątku trwałego

– System z łatwością sporządzi ewidencję majątku trwałego, bazując na informacjach z ksiąg inwentarzowych, które zostały zorganizowane w wielopoziomową strukturę drzewa

– Comarch ERP XL zapewnia wygodną ewidencję wyposażenia,

– Program daje dostęp do przejrzystego wykazu składników majątku trwałego przedsiębiorstwa

– System umożliwia określenie całej gamy parametrów w kartotece środka trwałego (np. osoba odpowiedzialna za dany środek trwały, metody i stawki umorzenia i amortyzacji, miejsce, gdzie znajduje się środek)

– Oprogramowanie umożliwia proste ewidencjonowanie wszelkich zdarzeń dotyczących środków trwałych oraz o wartości niematerialnej i prawnej na bazie odpowiednich dokumentów (np. zwiększenie lub zmniejszenie wartości majątku trwałego, likwidacja lub przyjęcie składnika majątku trwałego, amortyzacja, zmiana osoby odpowiedzialnej)

– Comarch ERP XL pozwala na aktualną kontrolę harmonogramu spłat rat leasingowych

 

 Amortyzacja składników majątku trwałego

– Oprogramowanie zapewnia automatyczne naliczanie odpisów amortyzacyjnych w dowolnych okresach wybranych przez użytkownika

– System uzależnia wielkość wygenerowanych odpisów od metody oraz stawki przyjętej w księdze inwentarzowej,

– Comarch ERP XL pozwala na dwutorową amortyzację środków trwałych w postaci ujęcia bilansowego (zgodnie z obowiązującą Ustawą o Rachunkowości lub MSR/MSSF) i podatkowego

– Program wstrzymuje naliczanie amortyzacji środków trwałych podczas całego okresu ich serwisowania

– System umożliwia intuicyjne planowanie amortyzacji i zestawienie odpisów zarówno planowanych, jak i rzeczywistych

 

 Dynamiczne raportowanie

– Comarch ERP XL zapewnia wygodny dostęp do szczegółowych informacji związanych z wybranymi środkami trwałymi, w tym możliwość określenia zakresu analiz w oparciu o rozbudowane listy parametrów

 

Dlaczego my?

Przy realizacji projektów informatycznych jesteśmy idealnym wyborem z kilku powodów:

Rozpocznij projekt

Jesteśmy tu, by Ci pomóc

Uzyskaj poradę, odpowiedzi i rozwiązania zawsze, gdy tego potrzebujesz.